Actele necesare pentru înscrierea la admitere, sesiunea septembrie 2017 – cetățeni români, UE și SEE

ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 11 – 15 SEPTEMBRIE 2017, ORA 9 – 14

 

CETĂȚENI ROMÂNI, UE ȘI SEE

 Fişa de înscriere cu avizul conducătorului de doctorat (formular tip Anexa 1);

 Certificatul de naștere (copie xerox);

 Certificatul de căsătorie (copie xerox) sau actul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);

 Cartea de identitate (copie xerox sau copie în format electronic transmisă la adresa oficială a BSD: doctorat@e-uvt.ro, indicată şi pe site-ul CSUD);

 Diploma de bacalaureat (copie xerox);

 Diploma de licență, foaia matricolă sau suplimentul la diplomă (copie xerox);

 Diploma de master sau echivalentă a acesteia, foaie matricolă sau suplimentul la diplomă (copie xerox), respectiv adeverință de absolvirea masterului pentru absolvenții anului în curs;

 certificat de competență lingvistică (minimum nivel B2, după Cadrul European de Referință a Limbilor) într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană – opțiunea pentru altă limbă trebuie justificată prin specificul proiectului de cercetare);

 Curriculum vitae;

 o fotografie tip buletin de identitate;

 alte documente considerate reprezentative de Şcolile Doctorale, în funcţie de specificul domeniului de cercetare.

Toate documentele solicitate în copie xerox sau în format electronic trebuie prezentate la depunerea dosarului de înscriere în original pentru certificarea conformității cu originalul de către Biroul de Studii Doctorale.