Regulamentul admiterii Școala Doctorală de Filosofie, Sociologie și Științe Politice 2016

ŞCOALA DOCTORALĂ DE FILOSOFIE, SOCIOLOGIE ȘI ȘTIINȚE POLITICE

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat in domeniile Filosofie, Sociologie și Științe Politice

Anul universitar 2016/2017

Capitolul I

Documente de referinţă

Art. 1. Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat la UVT se organizează în conformitate cu prevederile din:

 1. Legea Educației Naționale 1/2011, cu modificările ulterioare;
 2. Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011;
 3. Ordinul nr. 3107 din 27 ianuarie 2016 pentru aprobarea metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și de doctorat pentru anul universitar 2016-2017;
 4. Ordinul nr. 3755/2016 pentru modificarea metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și de doctorat pentru anul universitar 2016-2017, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3107/2016;
 5. Adresa MENCŞ nr. 36328/09.06.2016 privind numărul de locuri-granturi de studii finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat;
 6. Ordinul nr. 3855/26.05.2016 privind aprobarea Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, în anul şcolar/universitar 2016-2017;
 7. Legea nr. 1/2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
 8. Regulamentul instituțional al UVT privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat.

Capitolul II

Organizarea procesului de admitere la studii universitare de doctorat din cadrul Școlii Doctorale de Filosofie, Sociologie si Științe Politice a Universităţii de Vest din Timişoara

Art. 2. In cadrul  Școlii Doctorale de Filosofie, Sociologie si Științe Politice a Universităţii de Vest din Timişoara studiile doctorale se desfășoară, potrivit legislației în vigoare, la formele de învățământ cu frecvență şi cu frecvenţă redusă.

Art. 3. Școala Doctorală de Filosofie, Sociologie si Științe Politice a Universităţii de Vest din Timişoara organizează concurs de admitere la doctorat pentru domeniile de studii: Filosofie, Sociologie, Științe Politice.

Art. 4. (1) Studiile doctorale se organizează cu finanțare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte fonduri legal constituite. Taxele de înscriere şi taxele de studii sunt aprobate anual de Senatul UVT.

(2) Numărul de locuri alocate Școlii Doctorale se repartizează coordonatorilor de doctorate prin decizia Consiliului Școlii Doctorale.

(3) Pentru anul universitar 2016/2017, sunt scoase la concurs urmatoarele locuri:

Filosofie: 3 locuri fără taxă şi 15 locuri cu taxă

Sociologie: 5 locuri fără taxă şi 10 locuri cu taxă

Științe Politice: 2 locuri fără taxă şi 15 locuri cu taxă

Art. 5. (1) Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, la concursul de admitere la doctorat au dreptul să participe numai absolvenți cu diplomă de master sau echivalentă acesteia conform legislației in vigoare, din țară și din străinătate, indiferent de anul absolvirii. Programele de studii absolvite de candidat trebuie să fie acreditate sau autorizate provizoriu.

(2) Înscrierea la doctorat este condiţionată de absolvirea unui masterat  (conform legislației in vigoare) în acelaşi domeniu de studii sau într-un domeniu de studii apropiat celui de doctorat. Excepțiile de la acest caz trebuie justificate de Coordonatorul de doctorat si aprobate de Consiliul Școlii Doctorale de Filosofie, Sociologie si Științe Politice.

Art. 6. (1) La concursul de admitere la doctorat pot participa, în condițiile legii:

 1. cetățeni români;
 2. cetățeni străini, după cum urmează: etnici români din statele UE și non-UE, cetățeni ai statelor membre UE și Spațiului Economic European precum şi ai Confederației Elvețiene, cetățeni din afara acestor spații conform Ordinului MENCŞ nr. 3855/26.05.2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, în anul şcolar/universitar 2016-2017.

(2) Taxele de înscriere la admitere pentru cetățenii statelor membre UE și Spațiului Economic European, precum şi ai Confederației Elveţiene sunt identice cu cele pentru studenţii români şi se aprobă anual de Senatul UVT.

(3) Pentru cetăţenii din afara acestor state care au ales să studieze pe cont propriu valutar în UVT, taxa de înscriere la doctorat este echivalentă cu taxa pentru o lună de studiu.

(4) Recunoașterea actelor cetățenilor străini se face conform Ordinului MENCŞ nr. 3855/26.05.2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, în anul şcolar/universitar 2016-2017. Cetăţenii străini care aleg să facă studiile doctorale în limba română trebuie să aibă un certificat de absolvire a cursurilor anului pregătitor sau un certificat de competență lingvistică pentru limba română, obținut în instituțiile abilitate de către MENCŞ (cu prioritate în cadrul Departamentului de Studii Româneşti de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie).

(5) Înscrierea candidaților străini (românii de pretutindeni absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, ai studiilor de lungă durată și totodată, absolvenții cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate ca fiind cel puțin studii universitare de master, se face la UVT, conform calendarului admiterii la doctorat a cetățenilor români.

(6) Candidații (cetățeni români şi cetăţeni ai statelor membre UE) care au efectuat studii în străinătate vor prezenta un atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul MENCŞ.

Art. 7. Organizarea concursului de admitere la doctorat este de competența Școlii Doctorale de Filosofie, Sociologie si Științe Politice a UVT, sub coordonarea reglementărilor CSUD.

Art. 8. (1) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la doctorat se face la Biroul de Studii Doctorale al UVT, cu sediul în Timișoara, str. Paris nr. 1, et. I, în perioada 12-19 septembrie 2016 (zilnic, de luni până vineri, orele 9-14).

(2) Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:[1]

 1. Fişa de înscriere (formular tip care se ridica de la sediul Biroul de Studii Doctorale) – Anexa 1 pentru cetăţenii români sau străini ai statelor membre UE şi Spaţiului Economic European precum şi ai Confederaţiei Elveţiene, cetăţeni străini din state terţe U.E. (fără Republica Moldova, Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Elenă, Republica Croaţia, Republica Serbia, Republica Ucraina, Republica Ungară şi Diasporă); – Anexa IA pentru candidaţii din Republica Moldova, Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Elenă, Republica Croaţia, Republica Serbia, Republica Ucraina, Republica Ungară şi Diasporă;
 2. Certificatul de naştere (original[2] sau copie legalizata);
 3. Certificatul de căsătorie (original sau copie legalizată) sau actul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 4. Cartea de identitate (original sau copie legalizata);
 5. Diploma de bacalaureat (original sau copie legalizată);
 6. Diploma de licenţă, foaia matricolă sau suplimentul la diplomă (original sau copie legalizată);
 7. Diploma de master sau echivalentă a acesteia in conditiile legii, foaie matricolă sau suplimentul la diplomă respectiv adeverinţă de absolvire a masterului pentru absolvenţii anului în curs;
 8. Curriculum vitae;
 9. Lista lucrărilor științifice publicate și a manifestărilor științifice la care candidatul a participat (dacă este cazul);
 10. Două fotografii tip buletin de identitate;
 11. Chitanţa de plată a taxei de înscriere.

(3) Candidaţii cetăţeni străini din state terţe UE vor depune cererea pentru scrisoarea de acceptare la Departamentul de Relaţii Internaţionale al UVT.

(4) Pentru înscrierea la doctorat candidatul trebuie să prezinte un certificat de competență lingvistică (minimum nivel B2, după Cadrul European de Referință a Limbilor) într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză sau germană; opțiunea pentru altă limbă trebuie justificată prin specificul proiectului de cercetare). Acesta poate fi un certificat recunoscut internațional (Cambridge, DALF etc.), un certificat eliberat de Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie a UVT. Acest certificat nu le este necesar absolvenților de studii superioare filologice sau celor care au urmat un program de licență şi/sau masterat într-o limbă de circulație internațională.

Art. 9. (1) Concursul de admitere la doctorat la Școala Doctorală de Filosofie, Sociologie și Științe Politice a UVT se desfășoară pe domenii de specializare (Filosofie, Sociologie, Stiinte Politice), conform calendarului afisat de fiecare specializare in parte. Cerințele de concurs si modul de desfășurare a concursului sunt stabilite de fiecare specializare in parte, cu aprobarea Consiliului Director al Școlii Doctorale de Filosofie, Sociologie si Științe Politice.

Art. 10. Comisia de examinare este compusă din trei membrii, incluzând conducătorul de doctorat. Membrii Comisiei de examinare trebuie să dețină calitatea de conducători de doctorat.

Art. 11. (1) Concursul de admitere constă în: a. Susţinerea proiectului de cercetare agreat de conducătorul de doctorat. b. Un examen oral în faţa comisiei de examinare, din disciplina (domeniul de specializare) la care s-a ales tema de cercetare, conform cerintelor conducătorului de doctorat vizat.

(2) Fiecare probă este notată cu o notă cuprinsă între 1 și 10 de către fiecare membru al comisiei de examinare. Media de admitere este media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei de examinare. Media minimă de admitere este 8 (opt).

(3) Candidații sunt clasificați în ordinea mediilor de admitere, în limita locurilor scoase la concurs.

(4) Un candidat nu poate fi declarat admis fără acordul conducătorului de doctorat vizat.

Art. 12. (1) Rezultatele provizorii ale examenului de admitere la doctorat, contestațiile si rezultatele finale se afișează după un calendar stabilit de fiecare domeniu de specializare in parte.

(2) Contestaţiile pot fi formulate cel târziu până la 24 ore dupa afisarea rezultatelor provizorii, și se pot referi exclusiv la vicii de procedură. Nu pot fi formulate contestații împotriva rezultatului la examenul oral. Contestaţiile sunt soluţionate de către Consiliul Şcolii Doctorale.

(4) Candidații declarați admiși la examenul de admitere la doctorat au obligația de a achita taxa de înmatriculare (150 lei) până cel tîrziu la data de 29.09.2016.

Art. 13. (1) În urma propunerii conducătorului de doctorat, pe baza procesului-verbal al procesului de selecție, studentul-doctorand este înmatriculat, prin decizie a Rectorului UVT.

(2) Calitatea de student-doctorand este dovedită prin carnetul de student-doctorand, eliberat de Şcoala Doctorală, vizat la începutul fiecărui an universitar şi valabil pe toată perioada studiilor universitare de doctorat.

(3) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării, cu fiecare student-doctorand, fiind semnat de studentul-doctorand, conducătorul de doctorat și reprezentantul legal al UVT.

Art. 14. (1) Candidaţii declaraţi admişi confirmă obţinerea locului la Biroul de Studii Doctorale al UVT, conform calendarului stabilit de CSUD.

(2) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia să depună, la momentul confirmării locului obținut, diploma de master (sau adeverinţa, pentru candidaţii care au promovat examenul de disertaţie în sesiunea 2015/2016) în original, la Biroul de Studii Doctorale.

Art. 15. Prezenta metodologie se aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare/postare online pe siteul CSUD.

 

Directorul Școlii Doctorale,

Prof.univ.dr. Silviu Rogobete

 

[1] La aceste documente se vor adăuga, după caz, cerințele specifice fiecărui indrumător de doctorat in parte, așa cum sunt acestea specificate la rubricile respective de pe pagina de web a Scolii Doctorale de Filosofie, Sociologie si Stiinte Politice existentă pe Siteul CSUD.

[2] Documentele originale se prezintă doar personal pentru a putea fi utilizate de angajatii CSUD la confirmarea conformității cu originalul a copiilor ce se vor depune la dosar.